Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Yeşil Pasaport

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında

23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete' de 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile;        

1- Son üç takvim yılı itibariyle, mal ihracatı yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı;

  • 500 Bin $-10 Milyon dolar arasında olan firmaların 1 (bir),
  • 10-25 Milyon dolar arasında olan firmaların 2 (iki),
  • 25-50 Milyon dolar arasında olan firmaların 3 (üç),
  • 50-100 Milyon dolar arasında olan firmaların (4) dört,
  • 100 Milyon dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

2- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan mahkûm olmamaları kaydıyla dört yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport, eş ve çocukları kapsamayacaktır.

3- Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir. Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

4- İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

5- Hususi Damgalı Pasaport müracaatı İçişleri ve Ticaret Bakanlığınca müşterek belirlenen talep formu aracılığıyla müracaat formu doldurularak İhracatçı Birliğine sunulacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin sekretarya hizmetlerini yürüten İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri veya yetkilendireceği Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında şahsen Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır.  Bölge Müdürlüğünce onaylanan form Nüfus Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6- Hususi Damgalı Pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 Yıl (dört yıl) müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

7- Hususi damgalı pasaport 4 yıl süre ile geçerli olacaktır.

8- Hususi damgalı pasaport müracaatı, aşağıda yer alan dilekçe ekinde gerekli evraklar ile İhracatçı Birliğine yapılacaktır

9-. Elektronik ortamda doldurulmayan belgelerde yazım hataları ile karşılaşıldığı için “El yazısı” ile doldurulan dilekçe ve formlar kabul edilmeyecektir. Aynı zamanda formlar üzerinde herhangi bir düzeltme, silme işlemi yapılmayacaktır.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin;

pasaport@gaib.org.tr

Sema İrtegün -0342 211 0580

Hüseyin Ataş- 0342 211 0577

Hamza Uçkun- 0342 211 0532