Halı İhracatçıları Birliği

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Değişiklikler Yapıldı

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Değişiklikler Yapıldı

16 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yer alan “İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulama genel tebliğ” ile “ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında tebliğde” değişiklikler yapıldı.
İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulama genel tebliğinin 5. maddesinde Kalkınma Bakanlığı'na yapılan atıflar değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı ile ilintilendirildi.
Tebliğle, firmaların döviz kazandırıcı faaliyetler tanımı içinden yer alan "uluslararası ihaleye çıkarılanlar" ile "uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenler" ibareleri çıkarıldı.
Maddenin son hali şu şekildedir:
MADDE 5 – (1) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlara damga vergisi, yapılan işlemlere harç istisnası uygulanır.
a) Kalkınma Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç);
i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,
Aynı Resmî Gazete'de yayımlanan diğer düzenlemeyle, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında 2017/4 sayılı tebliğde, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri tanımlayan maddede bu doğrultuda değişiklik yapıldı.
Bu düzenlemeyle, İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler içinde tanımlanan tam mükellef imalatçı firmaların, ilgili bakanlıkça yayımlanan tebliğ eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimlerinde "tebliğ" ibaresine yapılan atıf "ihracat sayılan satış ve teslimler hakkında tebliğ (İhracat: 2005/2)" olarak değiştirildi.
23. maddenin 2. fıkrasında yer alan a ve c bölümleri yürürlükten kaldırıldı. Maddenin 2. fıkrasının son hali şu şekildedir:
MADDE 23:
(2) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren,
a) Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebilmek için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermiş olması gerekmektedir.
b) Vergi, resim ve harç istisna belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden işbu Tebliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde belge tanzim edilir.
c) Uluslararası ihalelerden;
(i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21’inci maddesine istinaden pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ihaleye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,
(ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20’nci maddesine istinaden belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ön yeterlik değerlendirmesine başvurmasını takiben ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece teklif vermeye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,
(iii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermesi
gerekmektedir.
Tebliğlerde yapılan bu düzenlemeler, 28 Aralık 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan yasa gereğince, bu tarihten sonra çıkılan ihalelere uygulanacak. İhaleye çıkılma tarihi olarak, ilan yapılan ihalelerde ilan tarihi, ilan yapılma zorunluluğu olmayan ihalelerde ise ihaleye davet tarihi esas alınacak.
28/12/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240216-4.htm adresinden, Yayımı tarihinde yürürlüğe giren diğer Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240216-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.