Halı İhracatçıları Birliği

Diğer Projeler

Diğer Projeler


Diğer Projeler 5 Ara 2019

İletişim Komisyonu

Sektör içi iletişim eksikliğini giderebilmek amacıyla kurulan komisyon, üyelerin iletişim bilgilerinin güncel tutulması, her türlü etkinlik ve faaliyetten üyelerimizin haberdar edilmesini amaçlamaktadır.

GAHİB internet sitesinin yenilenmesi çalışmaları başlatılmış, patron düzeyinde cep telefonlarından oluşan whatsapp grubu oluşturulmuş ve ilgili duyurular yapılmaktadır.

Sektörel İstişare Toplantıları

Sektör içi iletişimi, etkileşimi sağlamak amacıyla her yıl biri Domotex Almanya öncesi ve biri Ramazan ayı içerisinde düzenlenen istişare toplantılarına devam edilecektir. Yapılacak bu toplantılarda, sektörel gelişmeler ve ihracat rakamları hakkında bilgilendirmeler yapılacak olup, sektörün güncel durumu hakkında istişarelerde bulunulacaktır. 

Odalarla İş Birliği Çalışmaları

Sektörel koordinasyonun sağlanması, sektörümüzle alakalı konuların istişare edilerek gerekli aksiyonların alınması ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi amacıyla, GAHİB, GHO, GTO ve GSO Yönetim Kurulu üyeleri ile aylık mutat istişare toplantıları yapılmaktadır.

Her ayın ilk cumartesi sabahı yapılan bu toplantılar neticesinde ortaya çıkan değerlendirmeler neticesinde sektörün genelini ilgilendiren konularda kurumlar arası işbirliği sağlanarak hareket edilecektir.

Sektörel Lobi Faaliyetleri

Sektörün daha etkin yapılanabilmesi, ilgili kurum ve kuruluşların sektör hakkında doğru ve zamanında bilgilendirilebilmesi amacıyla lobi faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere hem yerel kurum/kuruluşlara hem de bakanlıklara hitaben bilgi notları iletilmeye ve belli aralıklarla ziyaretlere devam edilecektir.

Millileşme Toplantıları

Sektörümüzün en ciddi maliyet kalemlerinden makine, sarf malzemesi, yazılım ve hammadde gibi ithalata bağlı ürünlerin en azından bir kısmının üniversite-sanayi işbirliğinde yerelden temin edilebilmesi adına çalışmalar yapılmaktadır.

Laboratuvar Kurulum Çalışması

Sektörümüzün kümelendiği ve üretim-ihracat hacmi olarak söz sahibi olduğumuz şehrimizde ihtiyaç duyulan test ve laboratuvar ihtiyacını gidermek amacıyla yerelde TSE, OSB, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO ile ayrıca ilgili bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunulmaktadır. Sektörün test ve laboratuvar hizmetlerinde dışa bağımlılığının minimuma indirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Gaziantep Halı Merkezi Çalışması

Fuar katılımları için firmalarımızın her sene ciddi maliyetlere katlandığı dikkate alınarak, sabit ve yılın geneli için kullanıma açık, ortak kullanım ve sergileme alanlarına sahip, firmaların showroom olarak bireysel mekanlara sahip olabileceği, iç piyasa ve ihracat için farklı zamanlarda fuarların düzenlenebileceği, alım heyetlerinin getirilebileceği, bayi toplantılarının yapılabileceği bir merkez kurulması planlanmaktadır.

Ortak Satın Alma Komisyonu

Sektörümüzün dışa bağımlı olduğu ve üretim girdileri anlamında büyük önem arz eden hammaddelerin temininde, toplu pazarlık etmekten kaynaklanabilecek gücümüzün kullanılabilmesi amacıyla, ortak satın alım operasyonlarını yürütecek bir yapı kurgulanması düşünülmektedir. Sektörün onayı sonrasında projelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

Alacakların Takibi İşlemleri

Sektördeki sorunlu yurt dışı alacakların tahsili noktasında arabuluculuk yaparak gerek müşterilerin gerekse ihracatçılarımızın mağduriyetlerini önleyebilmek amacıyla yapılabilecek çalışmaları belirlemek amacıyla bir komisyon kurulmuştur. Bu konuda izlenecek usullerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 Eğitim ve Bilgilendirme Seminerleri

Sektörün ihtiyaç duyduğu personelleri yetiştirmek, sektörde kalifiye personel açığını kapatmak, Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirmek, meslek liseleri ve üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması, var olan bölümlerin donanım yazılım ve müfredat olarak sektöre cevap verebilecek şekilde güncelleştirilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Mentörlük Hizmetleri

Farklı konularda firmalarımıza danışmanlık hizmeti sunmak üzere Üniversite ve özel sektör temsilcilerinden bir mentör grubu oluşturulması için çalışılmaktadır. Bu kapsamda üyelerimize farklı konularda bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir kurgu üzerinde çalışılacaktır.

Genç Yönetici Geliştirme Programı

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin çoğunluğunun aile şirketi olması sebebiyle hem kurumsallaşmayı sağlamak hem de yeni nesil gençleri sektöre adapte edebilmek amacıyla, patron çocuklarından oluşan genç yönetici adaylarına yönelik olarak uzun süreli bir Yönetici Geliştirme Programı yürütülecektir.

Tasarım Yarışması ve Tasarım Günleri

Sektörümüzün tasarımcı ihtiyacının giderilmesi amacıyla Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO ve Birliğimiz işbirliğinde düzenlenen tasarım yarışmalarına devam edilecektir. Yarışmanın final törenini de kapsayacak şekilde Tasarım Günleri etkinlikleri organize edilmektedir.

Tasarım Derneği Faaliyetleri

Yeni tasarımcıların sektöre kazandırılması, mevcut personelin niteliğinin geliştirilmesi, trendlerin takip edilmesi, trend belirleyen ürünlerle rekabet üstünlüğümüzün devam ettirilebilmesi amacıyla, eğitim ve sertifikalandırmalar üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığınca yayınlanan “Tasarım Tebliği’nden firmalarımızın maksimum düzeyde faydalanabilmesi için akreditasyon girişimlerine başlanacaktır.

Hedef Ülke Analizleri ve Heyet Organizasyonu

Sektörümüzün içinde bulunduğu yoğun ve yıkıcı iç rekabeti azaltmak amacıyla potansiyeli olan yeni pazarlar araştırılacaktır. Bu konuda konusunda uzman bir danışman ile uzun süreli bir anlaşma sağlanmış olup öncelikle pazar dinamikleri, trendler, tüketim potansiyelleri hakkında bilgiler edinmek ve ilgili kurum/kuruluşlarla görüşmek üzere yerinde inceleme ziyaretleri yapılacak ve ihtiyaç duyulan araştırma raporları satın alınacaktır. Devamında hazırlanan detaylı ülke analizi ve sektör geneli ile paylaşılacaktır

Fuarlar Komisyonu

Sektörümüzün en önemli fuarları olan Hannover ve Gaziantep Domotex Fuarları ile alakalı gelişmelerin yakından takip edilmesi, fuarlardan maddi manevi daha üst düzey katkı sağlanmasını amaçlayan bir komisyon kurularak fuar organizatörleri ile toplantılar yapılmaktadır. Fuar komisyonu, Gaziantep fuarı için metrekare birim fiyatı belirlenmesi, fuarımıza gelen ziyaretçilerin çeşitlendirilmesi ve daha çok reklam yapılması gibi konularda sektörel talepleri organizatöre iletmektedir.

Diğer Faaliyet Raporları