GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

2014/8 Sayılı Karar-Covıd-19 Önlemleri Hk.

2014/8 Sayılı Karar-Covıd-19 Önlemleri Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrası, sistem belge/sertifikası haricindeki pazara giriş belgelerinin yenileme giderlerinin, bir önceki belge/sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen şirket, organik bağı bulunan şirket veya aracı şirket tarafından ihracat gerçekleştirildiğinin tevsiki halinde desteklenebileceğini; aracı şirket ile gerçekleştirilen ihracatta, adına belge düzenlenen şirketin imalatçı olduğuna dair ek bilginin yer aldığı Gümrük Beyannamesi ve aracı şirket ile adına belge düzenlenen imalatçı şirket arasındaki fatura örneğinin ibraz edilmesini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, sistem belgeleri haricindeki pazara giriş belgelerinin yenilenebilmesi için, bir önceki yıla ait ihracatın Gümrük Beyannamesi ile tevsik edilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Öte yandan, dünya genelinde yaşanan ve ülkemizi de etkisi altına alan CoVID-19 salgını nedeniyle firmalarımızın mezkûr Genelge’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında hükme bağlanan ihracat şartını karşılayamamaları riski doğabileceği ihtimali görüldüğü belirtilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu salgın nedeniyle firmaların yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçilmesini teminen, 2014/8 sayılı Karar ve ilgili mevzuat çerçevesinde 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) düzenlenmiş ve düzenlenecek olan sistem belgeleri haricindeki pazara giriş belgelerinin yenileme giderlerinin, ihracat şartı ve dolayısıyla Gümrük Beyannamesi ve ikamesi belgelerin ibrazı aranmaksızın 2020 yılı için destek kapsamında değerlendirilmesi hususu, 2014/8 sayılı Karar’ın 9 uncu maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca uygun görüldüğü bildirilmiştir.