GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Tarımsal İade

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 6/4/2018 tarihli ve 2018/12 sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararı, 28.12.2022 tarihli ve 32057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/12/2022 tarihli ve 6614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile 01.01.2023 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan Karar kapsamında;

01/01/2023 tarihinden önce gerçekleştirilen fiili ihracata ilişkin destek başvurularına yürürlükten kaldırılan mülga 2018/12 sayılı Karar hükümleri uygulanır.

İlgili Karara İlişkin  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221228-1.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

2021 YILI İÇİN

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin olarak intacı; 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında olan beyannamelerde 2018/12 sayılı Karar geçerlidir. Ancak, 01.01.2021 tarihinden itibaren başvurular Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden ve 2018/12 sayılı Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları ile DYS üzerinden İşleyişine Dair Genel ve ekleri çerçevesinde yapılmalıdır.

Ek-3 İstenilecek Belgeler

 

2020 YILI İÇİN

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin olarak intacı; 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında  olan beyannamelerde 2018/12 sayılı Karar geçerli olup, Başvurulara ilişkin Uygulama Usul ve esaslar, 2018/12 sayılı Karar'a göre tanzim edilmelidir.

 

2019 YILI İÇİN

2019 Tarımsal Kararı için Bakanlık talimatları gereğince, intacı 1 Ocak 2019 ve sonrası olan beyannamelerde 2018/12 sayılı Karar geçerli olup, 0409 nolu GTİP ile 16010099,160231,160232 nolu GTİPler destek kapsamı dışındadır (Bakanlıktan alınacak aksi yönde bir talimata kadar).

Başvurulara ilişkin Uygulama Usul ve esaslar, 2018/12 sayılı Karar'a göre tanzim edilmelidir.

Ek-1 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Firma Beyanı Örneği
Ek-2 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Firmanın Hazırlayacağı Boş Beyan Dosyası

 

2018 YILI İÇİN

12 NİSAN 2018 TARİHLİ VE 30389 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 2018/12 SAYILI TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI VE SÖZ KONUSU KARARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Ek-1 2018/12 Sayılı Karar
Ek-2 Uygulama Usul ve Esasları
Ek-3 İstenilecek Belgeler

 

2017 YILI İÇİN

28 ARALIK 2016 TARİHLİ VE 29932 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 2016/16 SAYILI TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI VE SÖZ KONUSU KARARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Ek-1 2016/16 Sayılı Karar
Ek-2 Uygulama Usul ve Esasları
Ek-3 İstenilecek Belgeler

 

2016 YILI İÇİN

12 ŞUBAT 2016 TARİHLİ VE 29622 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 2016/1 SAYILI TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI VE SÖZ KONUSU KARARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Ek-1 2016/1 Sayılı Karar
Ek-2 Uygulama Usul ve Esasları
Ek-3 İstenilecek Belgeler


2018/12 SAYILI KARARA AİT DFİF BAŞVURULARI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER MÜRACAAT EDEN FİRMADAN YILDA BİR KEZ İSTENECEK BELGELER :
 
 1. Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi (aslı ya da noter onaylı sureti, en son şekliyle!)
 2.  Cari Yıla Ait Vergi Mükellefiyet Yazısı (Aslı veya noter onaylı sureti)
 3.  İmza Sirküsü (Aslı Veya Noter Onaylı Sureti)
 4.  İmza Sirkülerinde Yer Alan Kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopileri
 5. Taahhütnameler (Ek:4/a, Ek:4/b, Ek:7, Ek:12, Ek:20) Temlikname (Ek:3)
 
HER BİR BAŞVURU İÇİN FİRMADAN İSTENECEK BELGELER :
 
 1. Dilekçe (İhracatçı Kaşe İmza Edecek)
 2. Gümrük Beyannamesi ve Ekleri, Aslı ve Arkalı Önlü Fotokopileri
 3. İhracat faturası Aslı Yoksa Gümrük Onaylı Fotokopisi veya Kaçıncı Nüsha Olduğu Belli Olan Alt Nüshaları. E-Fatura olması halinde firma elektronik faturanın XML formatındaki bir suretini elektronik ortamda (CD, E- Posta veya taşınabilir hafıza kartı marifetiyle) gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca E-Fatura firma tarafından "Aslı Gibidir" ibaresiyle belge sahibi firma ve alıcı firmanın kaşeleri ile yetkili temsilcilerinin imzalaması gerekmektedir.
 4. Maliye Bakanlığı Gümrük Çıkış Beyannameleri sorgulama ekranından alınacak beyannamenin kapatma tarihini gösterir çıktı.(Dahilde İşleme İzin Belgeli beyannameler hariç) İhracat, Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih/numarası bulunan GB’ nin DİİB kapatma işleminde kullanmayacağına dair : Ek.9 (boşlukları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde)
 5. Aracı İhracatçı Kullanımında İse İhracatçıya ait İmza Sirküleri ve İmalatçıya ait Kapasite raporu veya Sanayi sicil Belgesi, İmalatçı Faturası Aslı ve Fotokopisi, İhracatçının DFİF hakkını imalatçısına devrine ilişkin Temlikname Ek:8a ve İmalatçı Firmadan İstenecek Temlikname Ek:8b
 6. Dosyaların incelenmesinin akabinde firmalardan borcu yoktur belgeleri istenecektir: Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak “borcu yoktur” belgesinin yada sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge.
 7. İhracat ,Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ise; Beyannameye ilaveten; Ek:10, Birden Fazla DİİB Varsa Ek:11 (boşlukları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde)
 
BAŞVURULARA İLAVETEN İSTENECEK DİĞER EVRAKLAR:
 
 1. Başvuru için şart olmasa da çeki listesinin getirilmesi işlemleri kolaylaştıracaktır.)
 2. Dondurulmuş meyve ve sebze ihraç ediliyor ise: Her bir başvuru için kapasite raporu, firmanın aracı ihracatçı olması halinde ise imalatçıya ait fatura ve gerekli belgeler.
 3. Şeker katkısız konsantre meyve suyu, şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu ve pekmez ihraç eden firmalar tarafından gerçekleştirilecek ihracat iadesi başvurularında Kapasite Raporu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi; firmanın aracı ihracatçı olması halinde imalatçıya ait Kapasite Raporu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi, fatura ve gerekli görülecek diğer belgeler (glikoz ya da fruktoz içeren pekmez ihracatına ihracat iadesi ödenmeyecektir). Katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde, şeker (sakaroz, glikoz, fruktoz vb.) katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise ilgili laboratuvar tarafından yapılacak analiz raporu istenilecektir.
 4. Net 5 kg. kadar Zeytin, zeytinyağı ve 1 kg.kadar bal “tescilli Türk Markası İbaresi” ile ihraç ediliyor ise:

  - Uygulama Esaslarının 16 ve 17.maddesinde yer alan belgelerin getirilmesi gerekmektedir. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından düzenlenecek “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” veya yeminli mali müşavir (YMM) raporu talep edilir.Ek-21

  - Bal için ayrıca “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” ile birlikte ilgili laboratuvar tarafından düzenlenen ve doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderilecek olan “Doğal Arı Balı Analiz Belgesi” aranır.

  - İhracat iadesi başvurularının değerlendirmeye alınması için ihraç konusu ürünün ağırlığının fatura ve gümrük beyannamesinde belirtilmesi ve ürünün markasına ilişkin açık ibarenin faturada bulunması gerekmektedir.

  - İhracat iadesi başvurularının eksik veya yanlış belge ibrazı nedeniyle İBGS’lerce sonuçlandırılamaması durumunda, firmaya belgelerin tamamlanması için yazılı tebligat yapılır. Firmanın, eksik belgelerini eksik bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde tamamlamaması halinde ihracat iadesi başvurusu dosyası firmaya iade edilir. Firmanın, eksik belgeleri fiili ihraç tarihinden itibaren 364 gün içerisinde tamamlamaması halinde ise ihracat iadesi başvurusu geçersiz kabul edilir ve başvuru dosyası firmaya iade edilir.
 5. Devirle ilgili başvuru evrakları. Devir : (%85'i Geçemez) Devirle ilgili dilekçe örneği ve ekleri (ek-15 ve ek-17 )

BAŞVURU YAPACAK FİRMALARIN, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2018/12 KARAR VE BU KARAR İLE İLGİLİ EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAZILAMIŞ OLDUĞU UYGULAMA USUL VE ESASLARINI BAZ ALARAK MÜRACAATLARINI İHRACATÇI BİRLİKLERİNE YAPMALARI GEREKMEKTEDİR, BU KAPSAM DIŞINDA YAPILAN MÜRACAATLARIN HAK EDİŞ İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR; AYRICA İHRACATÇI BİRLİKLERİ İBRAZI ZORUNLU EVRAKLAR DIŞINDA HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİYİ İLGİLİ FİRMADAN TALEP ETME YETKİSİNE SAHİPTİR.

2016/16 SAYILI KARARA AİT DFİF BAŞVURULARI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER ng>
A. MÜRACAAT EDEN FİRMADAN YILDA BİR KEZ İSTENECEK BELGELER :
 
 1. Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi (aslı ya da noter onaylı sureti, en son şekliyle!)
 2. Cari Yıla Ait Vergi Mükellefiyet Yazısı (Aslı veya noter onaylı sureti)
 3. İmza Sirküsü (Aslı Veya Noter Onaylı Sureti)
 4. İmza Sirkülerinde Yer Alan Kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopileri
 5. Taahhütnameler ( Ek:4/a, Ek:4/b, Ek:7, Ek:12, Ek:20) Temlikname (Ek:3)
 
B. HER BİR BAŞVURU İÇİN FİRMADAN İSTENECEK BELGELER :
 
 1. Dilekçe ( İhracatçı Kaşe İmza Edecek)
 2. Gümrük Beyannamesi ve Ekleri, Aslı ve Arkalı Önlü Fotokopileri
 3. İhracat faturası Aslı Yoksa Gümrük Onaylı Fotokopisi veya Kaçıncı Nüsha Olduğu Belli Olan Alt Nüshaları. E-Fatura olması halinde firma elektronik faturanın XML formatındaki bir suretini elektronik ortamda (CD, EPosta veya taşınabilir hafıza kartı marifetiyle) gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca E-Fatura firma tarafından "Aslı Gibidir" ibaresiyle belge sahibi firma ve alıcı firmanın kaşeleri ile yetkili temsilcilerinin imzalaması gerekmektedir.
 4. Maliye Bakanlığı Gümrük Çıkış Beyannameleri sorgulama ekranından alınacak beyannamenin kapatma tarihini gösterir çıktı.(Dahilde İşleme İzin Belgeli beyannameler hariç) İhracat, Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih/numarası bulunan GB’ nin DİİB kapatma işleminde kullanmayacağına dair : Ek.9 (boşlukları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde)
 5. Aracı İhracatçı Kullanımında İse İhracatçıya ait İmza Sirküleri ve İmalatçıya ait Kapasite raporu veya Sanayi sicil Belgesi, İmalatçı Faturası Aslı ve Fotokopisi, İhracatçının DFİF hakkını imalatçısına devrine ilişkin Temlikname Ek:8a ve İmalatçı Firmadan İstenecek Temlikname Ek:8b
 6. Dosyaların incelenmesinin akabinde firmalardan borcu yoktur belgeleri istenecektir:
  a) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak “borcu yoktur” belgesinin yada sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge.
  b) Maliye Bakanlığı' na bağlı Tahsil Dairelerinden alınacak borç durumunu gösteren belge.
  c) SGK ve Vergi Dairelerine borç var ise, mahsup dilekçesi. (SGK Mahsup - Vergi Dairesi Mahsup - SGK ve Vergi Dairesi Mahsup)
 7. İhracat ,Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ise; Beyannameye ilaveten; Ek:10, Birden Fazla DİİB Varsa Ek:11 (boşlukları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde)
 
BAŞVURULARA İLAVETEN İSTENECEK DİĞER EVRAKLAR:
 
 1. Başvuru için şart olmasa da çeki listesinin getirilmesi işlemleri kolaylaştıracaktır.)
 2. Dondurulmuş meyve ve sebze ihraç ediliyor ise: Her bir başvuru için kapasite raporu, firmanın aracı ihracatçı olması halinde ise imalatçıya ait fatura ve gerekli belgeler.
 3. Şeker katkısız konsantre meyve suyu, şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu ve pekmez ihraç eden firmalar tarafından gerçekleştirilecek ihracat iadesi başvurularında Kapasite Raporu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi; firmanın aracı ihracatçı olması halinde imalatçıya ait Kapasite Raporu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi, fatura ve gerekli görülecek diğer belgeler (glikoz ya da fruktoz içeren pekmez ihracatına ihracat iadesi ödenmeyecektir). Katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde, şeker (sakaroz, glikoz, fruktoz vb.) katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise ilgili laboratuvar tarafından yapılacak analiz raporu istenilecektir.
 4. Net 5 kg. kadar Zeytin, zeytinyağı ve 1 kg.kadar bal “tescilli Türk Markası İbaresi” ile ihraç ediliyor ise: - Uygulama Esaslarının 17.maddesinde yer alan belgelerin getirilmesi gerekmektedir. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından düzenlenecek “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” talep edilir. -Bal için ayrıca “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” ile birlikte ilgili laboratuvar tarafından düzenlenen ve doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderilecek olan “Doğal Arı Balı Analiz Belgesi” aranır.

  -İhracat iadesi başvurularının değerlendirmeye alınması için ihraç konusu ürünün ağırlığının fatura ve gümrük beyannamesinde belirtilmesi ve ürünün markasına ilişkin açık ibarenin faturada bulunması gerekmektedir. İhracat iadesi başvurularının eksik veya yanlış belge ibrazı nedeniyle İBGS’lerce sonuçlandırılamaması durumunda, firmaya belgelerin tamamlanması için yazılı tebligat yapılır. Firmanın, eksik belgelerini eksik bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde tamamlamaması halinde ihracat iadesi başvurusu dosyası firmaya iade edilir. Firmanın, eksik belgeleri fiili ihraç tarihinden itibaren 364 gün içerisinde tamamlamaması halinde ise ihracat iadesi başvurusu geçersiz kabul edilir ve başvuru dosyası firmaya iade edilir.

  BAŞVURU YAPACAK FİRMALARIN, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2015/1 KARAR VE BU KARAR İLE İLGİLİ EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAZILAMIŞ OLDUĞU UYGULAMA USUL VE ESASLARINI BAZ ALARAK MÜRACAATLARINI İHRACATÇI BİRLİKLERİNE YAPMALARI GEREKMEKTEDİR, BU KAPSAM DIŞINDA YAPILAN MÜRACAATLARIN HAK EDİŞ İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR; AYRICA İHRACATÇI BİRLİKLERİ İBRAZI ZORUNLU EVRAKLAR DIŞINDA HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİYİ İLGİLİ FİRMADAN TALEP ETME YETKİSİNE SAHİPTİR.
 5. Devirle ilgili başvuru evrakları.
 6. Devir : (%85'i Geçemez) Devirle ilgili dilekçe örneği ve ekleri (ek-15 ve ek-17)
2016/1 SAYILI KARARA AİT DFİF BAŞVURULARI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
A. MÜRACAAT EDEN FİRMADAN YILDA BİR KEZ İSTENECEK BELGELER :
 
 1. Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi (aslı ya da noter onaylı sureti, en son şekliyle!)
 2. Cari Yıla Ait Vergi Mükellefiyet Yazısı (Aslı veya noter onaylı sureti)
 3. İmza Sirküsü (Aslı Veya Noter Onaylı Sureti)
 4. İmza Sirkülerinde Yer Alan Kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopileri
 5. Taahhütnameler ( Ek:4/a, Ek:4/b, Ek:7, Ek:12, Ek:20) Temlikname (Ek:3)
 
B. HER BİR BAŞVURU İÇİN FİRMADAN İSTENECEK BELGELER :
 
 1. Dilekçe ( İhracatçı Kaşe İmza Edecek)
 2. Gümrük Beyannamesi ve Ekleri, Aslı ve Arkalı Önlü Fotokopileri
 3. İhracat faturası Aslı Yoksa Gümrük Onaylı Fotokopisi veya Kaçıncı Nüsha Olduğu Belli Olan Alt Nüshaları. E-Fatura olması halinde firma elektronik faturanın XML formatındaki bir suretini elektronik ortamda (CD, EPosta veya taşınabilir hafıza kartı marifetiyle) gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca E-Fatura firma tarafından "Aslı Gibidir" ibaresiyle belge sahibi firma ve alıcı firmanın kaşeleri ile yetkili temsilcilerinin imzalaması gerekmektedir.
 4. Maliye Bakanlığı Gümrük Çıkış Beyannameleri sorgulama ekranından alınacak beyannamenin kapatma tarihini gösterir çıktı.(Dahilde İşleme İzin Belgeli beyannameler hariç) İhracat, Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih/numarası bulunan GB’ nin DİİB kapatma işleminde kullanmayacağına dair : Ek.9 (boşlukları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde)
 5. Aracı İhracatçı Kullanımında İse İhracatçıya ait İmza Sirküleri ve İmalatçıya ait Kapasite raporu veya Sanayi sicil Belgesi, İmalatçı Faturası Aslı ve Fotokopisi, İhracatçının DFİF hakkını imalatçısına devrine ilişkin Temlikname Ek:8a ve İmalatçı Firmadan İstenecek Temlikname Ek:8b
 6. Dosyaların incelenmesinin akabinde firmalardan borcu yoktur belgeleri istenecektir: a) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak “borcu yoktur” belgesinin yada sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge. b) Maliye Bakanlığı' na bağlı Tahsil Dairelerinden alınacak borç durumunu gösteren belge. c) SGK ve Vergi Dairelerine borç var ise, mahsup dilekçesi. (SGK Mahsup - Vergi Dairesi Mahsup - SGK ve Vergi Dairesi Mahsup)
 7. İhracat ,Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ise; Beyannameye ilaveten; Ek:10, Birden Fazla DİİB Varsa Ek:11 (boşlukları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde)
 
BAŞVURULARA İLAVETEN İSTENECEK DİĞER EVRAKLAR:
 
 1. Başvuru için şart olmasa da çeki listesinin getirilmesi işlemleri kolaylaştıracaktır.)
 2. Dondurulmuş meyve ve sebze ihraç ediliyor ise: Her bir başvuru için kapasite raporu, firmanın aracı ihracatçı olması halinde ise imalatçıya ait fatura ve gerekli belgeler.
 3. Şeker katkısız konsantre meyve suyu, şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu ve pekmez ihraç eden firmalar tarafından gerçekleştirilecek ihracat iadesi başvurularında Kapasite Raporu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi; firmanın aracı ihracatçı olması halinde imalatçıya ait Kapasite Raporu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi, fatura ve gerekli görülecek diğer belgeler (glikoz ya da fruktoz içeren pekmez ihracatına ihracat iadesi ödenmeyecektir). Katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde, şeker (sakaroz, glikoz, fruktoz vb.) katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise ilgili laboratuvar tarafından yapılacak analiz raporu istenilecektir.
 4. Net 5 kg. kadar Zeytin, zeytinyağı ve 1 kg.kadar bal “tescilli Türk Markası İbaresi” ile ihraç ediliyor ise:

  - Uygulama Esaslarının 17.maddesinde yer alan belgelerin getirilmesi gerekmektedir. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından düzenlenecek “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” talep edilir.

  - Bal için ayrıca “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” ile birlikte ilgili laboratuvar tarafından düzenlenen ve doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderilecek olan “Doğal Arı Balı Analiz Belgesi” aranır.

  - İhracat iadesi başvurularının değerlendirmeye alınması için ihraç konusu ürünün ağırlığının fatura ve gümrük beyannamesinde belirtilmesi ve ürünün markasına ilişkin açık ibarenin faturada bulunması gerekmektedir.

  İhracat iadesi başvurularının eksik veya yanlış belge ibrazı nedeniyle İBGS’lerce sonuçlandırılamaması durumunda, firmaya belgelerin tamamlanması için yazılı tebligat yapılır. Firmanın, eksik belgelerini eksik bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde tamamlamaması halinde ihracat iadesi başvurusu dosyası firmaya iade edilir. Firmanın, eksik belgeleri fiili ihraç tarihinden itibaren 364 gün içerisinde tamamlamaması halinde ise ihracat iadesi başvurusu geçersiz kabul edilir ve başvuru dosyası firmaya iade edilir.
 
BAŞVURU YAPACAK FİRMALARIN, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2015/1 KARAR VE BU KARAR İLE İLGİLİ EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAZILAMIŞ OLDUĞU UYGULAMA USUL VE ESASLARINI BAZ ALARAK MÜRACAATLARINI İHRACATÇI BİRLİKLERİNE YAPMALARI GEREKMEKTEDİR, BU KAPSAM DIŞINDA YAPILAN MÜRACAATLARIN HAK EDİŞ İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR; AYRICA İHRACATÇI BİRLİKLERİ İBRAZI ZORUNLU EVRAKLAR DIŞINDA HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİYİ İLGİLİ FİRMADAN TALEP ETME YETKİSİNE SAHİPTİR.
 

2018/12 SAYILI KARARA AİT DFİF BAŞVURULARI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

(DYS) DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN MÜRACAAT EDECEK FİRMADAN YILDA BİR KEZ İSTENECEK BELGELER :

Taahhütnameler (Ek:5, Ek:10) Temlikname (Ek:3)

 

HER BİR BAŞVURU İÇİN FİRMADAN İSTENECEK BELGELER:

 1. Dilekçe (İhracatçı Kaşe İmza Edecek)
 2. İhracat faturası XML formatındaki elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 3. Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih/numarası bulunan GB’ nin DİİB kapatma işleminde kullanmayacağına dair: Ek:7 (boşlukları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde)
 4. Aracı İhracatçı Kullanımında İse İhracatçıya ait İmza Sirküleri ve İmalatçıya ait Kapasite raporu veya Sanayi sicil Belgesi, İmalatçı Faturası XML formatı, İhracatçının DFİF hakkını imalatçısına devrine ilişkin Temlikname Ek:6a ve İmalatçı Firmadan İstenecek Temlikname Ek:6b
 5. Dosyaların incelenmesinin akabinde firmalardan borcu yoktur belgeleri istenecektir: Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak “borcu yoktur” belgesinin yada sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge.
 6. İhracat, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ise; ilaveten, Ek:8, Birden Fazla DİİB Varsa Ek:9 (boşlukları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde)

 

BAŞVURULARA İLAVETEN İSTENECEK DİĞER EVRAKLAR:

 1. Başvuru için; 20.01, 20.03, 20.05, 20.06, 20.08 GTİP ile başlayan ürünler için 10 kğ’ın net ağırlık ambalajlarda ihracat olması halinde firma kaşeli ve imzalı çeki listesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (20.08 Fındıkta ambalaj sınırı aranmaz.)
 2. Dondurulmuş meyve ve sebze ihraç ediliyor ise: Her bir başvuru için kapasite raporu, firmanın aracı ihracatçı olması halinde ise imalatçıya ait fatura ve gerekli belgeler.
 3. Şeker katkısız konsantre meyve suyu, şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu ve pekmez ihraç eden firmalar tarafından gerçekleştirilecek ihracat iadesi başvurularında Kapasite Raporu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi; firmanın aracı ihracatçı olması; halinde imalatçıya ait Kapasite Raporu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi, fatura ve gerekli görülecek diğer belgeler (glikoz ya da fruktoz içeren pekmez ihracatına ihracat iadesi ödenmeyecektir). Katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde, şeker (sakaroz, glikoz, fruktoz vb.) katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise ilgili laboratuvar tarafından yapılacak analiz raporu istenilecektir.
 4. Net 5 kg. kadar Zeytin, zeytinyağı “tescilli Türk Markası İbaresi” ile ihraç ediliyor ise:

  - Uygulama Esaslarının 16 ve 17.maddesinde yer alan belgelerin getirilmesi gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından düzenlenecek “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” veya yeminli mali müşavir (YMM) raporu talep edilir. Ek-16

  - İhracat iadesi başvurularının değerlendirmeye alınması için ihraç konusu ürünün ağırlığının fatura ve gümrük beyannamesinde belirtilmesi ve ürünün markasına ilişkin açık ibarenin faturada bulunması gerekmektedir.

  - İhracat iadesi başvurularının eksik veya yanlış belge ibrazı nedeniyle İBGS’lerce sonuçlandırılamaması durumunda, firmaya belgelerin tamamlanması için DYS Sistemi üzerinden yazılı tebligat yapılır. Firmanın, eksik belgelerini eksik bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde tamamlamaması halinde ihracat iadesi başvurusu dosyası firmaya iade edilir.
 5. Devirle ilgili başvuru evrakları. Devir: (%85'i Geçemez) Devirle ilgili dilekçe örneği ve ekleri (ek-12 ve ek-13 )
 1. Serbest Bölgelerden gerçekleştirilen ihracata yönelik; başvuru aşamasında (ürünün Serbest Bölgeye giriş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde yapılması gerekmektedir) ihracatçı ve Serbest Bölgede yerleşik firmalardan alınacak, EK-14 ve EK-15’de yer alan taahhütnameler başvuru sahibi tarafından DYS üzerinden ibraz edilir.

BAŞVURU YAPACAK FİRMALARIN, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2018/12 KARAR VE BU KARAR İLE İLGİLİ TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU UYGULAMA USUL VE ESASLARINI BAZ ALARAK MÜRACAATLARINI İHRACATÇI BİRLİKLERİNE DYS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPMALARI GEREKMEKTEDİR, BU KAPSAM DIŞINDA YAPILAN MÜRACAATLARIN HAK EDİŞ İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR; AYRICA İHRACATÇI BİRLİKLERİ İBRAZI ZORUNLU EVRAKLAR DIŞINDA HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİYİ İLGİLİ FİRMADAN TALEP ETME YETKİSİNE SAHİPTİR.