GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Üyelik Başvurusu

Üyelik Başvurusu

İhracatçının El Rehberi (İndir)
İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNİN SUNDUĞU HİZMETLER HAKKINDA
Neden Üye Olmalıyım?
Değerli İhracatçı Adayı;

İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları 5910 Sayılı Kanun gereğince zorunludur.

İhracat Yönetmeliği'nin 5. Maddesi'nde ise; “İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir” denilmektedir. Bu çerçevede Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayı arandığından dolayı ihracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin birliğe üye olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Birliklerin faaliyet konusunda yer alan;
• İhracatı kayda aldırmak,
• Yurtdışında düzenlenen fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri vb. faaliyetler hakkında bilgilendirilmek (Sms/Mail yolu ile) ve ilgili faaliyetlere iştirak edebilmek
• İhracatçılara tanınan devlet desteklerinden faydalanmak,
• Pazar araştırmaları ve eğitim hizmetlerinden faydalanmak,
• Genel kurullara iştirak edebilmek,
• UR-GE projelerine katılım,
• Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleriyle ilgili olarak firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi ile ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Yurt dışındaki Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından periyodik olarak ulaştırılan ithalat talepleri ve işbirliği tekliflerinden düzenli olarak haberdar olmak (Dış Talepler Bülteni),
• Hedef ülkelerde ihraç ürünlerine ve pazara yönelik incelemeler hakkında bilgi sahibi olmak
gibi hizmetlerden faydalanmak için de İhracatçı Birliklerine üye olunur.

NOT: Üyeler, Hak ve Yükümlülükleri hakkında bilgi almak için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesini inceleyebilir.

UYARI: Üyelik Formunu doldurduktan sonra “Gönder” butonuna basınız ve formun ekleri ile birlikte çıktısını alınız. Üyelik Formunun belirtilen yerlerine firma kaşesi basılması ve imza sirkülerindeki yetkili kişi/kişilerce imzalanması zorunludur.

UYARI: Üyelik Formunun çıktı alınacak sayfalarında kayma yaşanmaması için lütfen "Google Chrome" kullanınız.

* Zorunlu Alanlar

Firma Bilgileri
Firma Yetkilileri
1. Dereceden yetkili
2. Dereceden yetkili
İhracat Müdürü
Firmanın Konumu

EKLER:

 1. Vergi Mükellefiyet Yazısı (İnternet Vergi Dairesinden veya İlgili Vergi İdaresinden)
 2. İmza Sirküleri Fotokopisi (2 Adet)
 3. Gerçek Kişiler için ; Nüfus Cüzdanı / TC Kimlik Kartı Fotokopisi
 4. Diğer Belgeler;
  1. Tüzel Firmalar için ; Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ve Faaliyet Belgesi (veya Oda Kayıt Belgesi)
  2. Şahıs Firmaları için ; Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan “Faaliyet Belgesi”
  3. Ortak Girişim, Joint – Venture, İş Ortaklıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar için Durumlarını Belirtir Ortaklık Sözleşmesi

NOTLAR:

 1. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde vekaletname fotokopisi ve ilgili vekilin imza sirküleri/imza beyannamesi eklenecektir!!!
 2. Giriş aidatı 200.00 TL. olup, üyelik girişi esnasında tahsil edilecektir.
 3. Üyelik evrakları ile beraber tarafınıza sistem çıktısı olarak verilen Web Sitesi Üyelik Formu için ayrıca imza sirküleri fotokopisi getirilmesi gerekmektedir.