GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

AB'ye Filiz İhracatı

AB'ye Filiz İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, (AB) 208/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün 2'nci maddesinin (a) bendinde tanımlanan ve (AET) 2658/87 sayılı Tüzüğün Ek I'inin Bölüm 2'sinde 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 veya 1214 90 sayılı Harmonize Sistem (HS) kodlarıyla anılan filizlerin (AB) 210/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün filiz üreten AB işletmelerinin (AT) 852/2004 sayılı Tüzüğün 6'ncı maddesi uyarınca yetkili makamlar tarafından onaylanmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir.
Bahse konu yazıda devamla; AB gıda hijyeni kurallarıyla veya en az buna denk düzeydeki kurallarla uyum sağlamak amacıyla, filizlerin AB'ye girişine sadece (AB) 2019/625 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünün 5'inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendiyle uyumlu olarak oluşturulan ve güncellenen listelerde yer almak şartıyla izin verilebileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda filiz ihracatımızın sürekliliği açısından ihracat yapan ve yapmak isteyen işletmelerin yer aldığı listelerin en geç 08.04.2022 tarihine kadar Bakanlıklarına iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedanurkarabas@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.
EK_03: Ek-1