GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaretin, 29/12/2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, Birleşik Krallık’ın AB’den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koyduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, bu ülkeye yönelik tarım ürünleri ithalatında talep edilen gıda sağlık sertifikasının (High risk food and feed not of animal origin (HRFNAO)) Birleşik Krallık versiyonunun 19 Mayıs 2021 tarihinde açıklandığı belirtilmiş olup, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren AB versiyonunun kabul edilmeyeceği hususunun Birleşik Krallık hükümetinin resmi internet sitesi olan www.gov.uk adresinden duyurulduğu bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla, konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığının Londra Ticaret Müşavirliğinden aldığı bir yazıda; söz konusu Müşavirlik ile irtibata geçen ihracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalara, Birleşik Krallık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunulmaması nedeniyle yeni model sertifika düzenlenemediği ve bu hususun ihracatçı firmalarımızın İngiltere’ye mal ihracatında sorun yaşamasına sebebiyet verebileceği bilgisinin iletildiğinin ifade edildiği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keyfiyetin Birleşik Krallık makamlarınca kendilerine ulaştırılması halinde gerekli düzenlemeleri yapılacağı bilgisinin Müşavirliğe iletildiği belirtilmiştir. Konunun çözüme kavuşturulmasını teminen Londra Ticaret Müşavirliği tarafından Birleşik Krallık ilgili kurumları ile iletişime geçildiği ve keyfiyetin Londra Büyükelçiliği tarafından da muhatap makamlar nezdinde gündeme getirildiği hususları da aynı yazıda ifade edilmiştir.
Yazıda devamla, Birleşik Krallık Liman Sağlık Kurumundan anılan Müşavirliğe verilen yanıtta; Birleşik Krallık Gıda Standartları Kurumu tarafından tarım ürünleri ithalatında 1 Ekim 2021 tarihine kadar AB modeli gıda sağlık sertifikasının kabul edileceği, bununla birlikte, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren ise söz konusu yazıda yer verilen internet adresinde yer alan formatta tanzim edilecek olan sertifikanın ibraz edilmesinin zorunlu olacağı hususlarının ifade edildiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak Londra Ticaret Müşavirliğinden alınan bir başka yazıda; Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Kırsal Bakanlığından (DEFRA) alınan ve ekte gönderilen bir elektronik postada; 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren istenen model sertifikalara dair bilgi verildiği ve söz konusu tarihten itibaren bu sertifikaların aranacağının ifade edildiği belirtilmektedir. İlgili sertifika örneklerinin https://www.gov.uk/government/publications/high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-hrfnao-health-certificates bağlantısında yer aldığı bildirilmektedir. Diplomatik kanallardan Londra Büyükelçiliğimize iletilen DEFRA yazısının, Büyükelçiliğimiz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına ayrıca iletildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, belirlenen geçiş süresinin yaklaşması nedeniyle ihracatçılarımızın mağdur olmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, DEFRA’nın sertifika örnekleri ve yapılan uygulama değişikliğine dair bahse konu sertifikayı düzenleyen taşra teşkilatlarının bilgilendirilmesinin talep edileceği belirtilmektedir.
EK_02: DEFRA E-Postası (2 Sayfa)