GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Endonezya Korunma Önlemi / Sigara Kağıdı

Endonezya Korunma Önlemi / Sigara Kağıdı

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Endonezya tarafından “Sigara Kağıdı” (Endonezya gümrük tarife cetveline göre 813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91 ve ex4813.90.99 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan) ithalatına karşı 30 Kasım 2021 tarihinden bu yana yürürlükte olan ve ülkemizin Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın (Anlaşma) 9.1 maddesi kapsamında muaf bulunduğu korunma önleminin uzatılmasına ilişkin yürütülen gözden geçirme soruşturması neticesinde, ciddi zararı önlemek veya gidermek için önlemin uzatılmasının gerekli olduğu bulgusuna istinaden mezkur önlemin uzatılmasının öngörüldüğü, 11 Eylül 2023 tarihli DTÖ Bildirimi ile daha önce iletildiği bildirilmektedir.


Bu defa, 19 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan ve ekte yer verilmiş olan bildirime göre, anılan ülke tarafından korunma önleminin, 3 Ocak 2024 – 2 Ocak 2025 tarihleri arasında 3.923.900 IDR/ton, 3 Ocak 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında 3.885.850 IDR/ton ve 3 Ocak 2026 – 2 Ocak 2027 tarihleri arasında 3.847.800 IDR/ton şeklinde uygulanmak üzere uzatılmasına hükmedilmiştir.


Mezkûr bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere ülkemiz, Endonezya tarafından aynı kapsamda önlemden muaf tutulmuştur.

Söz konusu gelişmenin, Endonezya’ya ilgili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.


Bununla birlikte, Anlaşma’nın 9.1 maddesi hükümleri dikkate alındığında, Endonezya’nın ilgili ürünler ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde % 3’ün üzerine çıkması halinde bahsedilen önleme dâhil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.