GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden iletilen bir yazıya atıfla, Ukrayna ve Rusya ülkeleri arasında meydana gelen kriz nedeniyle dünya çapında Rusya'ya uygulanan yaptırımların ihracatımıza olumsuz etkileri olduğundan bahisle Ukrayna ve Rusya Federasyonu’na yapılan ihracata ilişkin bedellerin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ çerçevesinde tam istisna tanınan ülkeler kapsamına dâhil edilmesine yönelik taleplerin alındığı ifade edilmektedir.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/48) ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği, Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesi üzerinden yayımlanarak ilan edilmiş olan 16/1/2020 tarihli İhracat Genelgesi ile belirlendiği dile getirilmektedir.
Anılan Tebliğ'in "Hesap kapatma, ihbar ve ek süre" başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında "Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre verilir." hükmünün ve yedinci fıkrasında "Mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce verilen 24 aylık ek sürenin sonunda mücbir sebebin devamının belgelenmesi halinde açık ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin talepler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır." hükmünün yer aldığı belirtilmektedir.
Ayrıca, Ukrayna’nın ihracat bedellerinin yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler listesinde yer aldığı, mevcut hükümlerin ihracatçılarımızın mağdur olmalarını önlemek üzere tasarlandığı, bahse konu Tebliğ ve Genelgede yer alan hükümler uyarınca Rusya ve Ukrayna ülkelerine gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilememesi durumunda mücbir sebep kapsamında 24 aya kadar Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ek süre verilebildiği vurgulanmaktadır.
Bu itibarla, bu aşamada mer'i mevzuat hükümlerine ilişkin uygulamalar devam ettirilmekle birlikte, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi hususunda mevzuatta gerekli görülebilecek değişikliklere ilişkin olarak Bakanlıklarınca çalışmaların devam ettiği ifade edilmektedir.