GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hk- Yemen

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hk- Yemen

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkûr "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 29 ülkeye tam istisna, 10 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, ihracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif tarihli dilekçelerde, Yemen ülkesinde iç savaş olduğu, bankacılık sektörünün çalışmadığı, ihracat bedellerinin tahsilatında sorunlar yaşandığı, ülkeye girişlerin neredeyse imkânsız hale geldiği, Türkiye'den Yemen'e direk uçuşların olmadığı ve Yemen'de Türk Konsolosluğu'nun hizmet dışı olduğunun bildirildiği ifade edilmektedir.
Alınan yazıda devamla, hâlihazırda ihracat bedellerinin yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler arasında yer aldığı belirtilen Yemen'e gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak Yemen'in tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi hususunda bir değerlendirme yapılmasını teminen Yemen'e yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçılarımızın karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
Bu çerçevede, bilgileri ile mezkûr hususta ihracatçılarımızın anılan hususta karşılaştıkları sorunların (var ise somut belgelerle birlikte) 17.12.2021 tarihi saat 13:00’e kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedaalkan@gaib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.