GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

MÜCBİR SEBEP ONAYI

MÜCBİR SEBEP ONAYI

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıda;

“Bilindiği üzere, 07/10/2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde yaşanan olaylar kapsamında ülkemizce İsrail''e yönelik olarak uygulanan ihracat ve ithalat işlemlerinin kısıtlanması kararı ile mezkûr durumla bağlantılı olarak Süveyş Kanalı''nda lojistik faaliyetlerinde yaşanan aksamalar sebebiyle ihracat taahhütlerini yerine getirmekte zorlanan firmalarımızın ihracat taahhütlerini yerine getirmelerini teminen yürürlüğe konulan 06/05/2024 tarihli ve 96501366 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile;

- 01/01/2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dahil) düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine;

a) Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın İsrail’e yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşma vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkeye gerçekleştirildiğinin tespiti veya,

b) İhracatçı firmanın sözleşme ile tevsik edilen girdi veya ihraç ürünü sevkiyatının Süveyş Kanalı’nda yaşanan çatışmalardan olumsuz etkilendiğinin;

i. Konşimento veya ihracatçı ile lojistik firması arasındaki sözleşme vb. bir belgenin yanı sıra lojistik firmasından alınacak yazı yahut;

ii. Münhasıran ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak resmi yazı ile tevsik edilmesi kaydıyla,

en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 25 inci ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ayı geçmemek üzere belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilmesi,

- 01/01/2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dahil) düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış hariçte işleme izin belgelerine;

a) Geçici ihracatın İsrail’e yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşma vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkeye gerçekleştirildiğinin tespiti veya,

b) İhracatçı firmanın sözleşme ile tevsik edilen girdi veya ihraç ürünü sevkiyatının Süveyş Kanalı’nda yaşanan çatışmalardan olumsuz etkilendiğinin;

i. Konşimento veya ihracatçı ile lojistik firması arasındaki sözleşme vb. bir belgenin yanı sıra lojistik firmasından alınacak yazı yahut;

ii. Münhasıran ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak resmi yazı ile tevsik edilmesi kaydıyla,

en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2007/5 Sayılı Tebliğ’in 9 uncu ve 24 üncü maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ayı geçmemek üzere belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilmesi,

- 01/01/2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dahil) düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve 01/01/2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dahil) kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine;

a) Vergi, resim, harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin İsrail ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının İsrail’e yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşma vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkeye gerçekleştirildiğinin tespiti veya,

b) İhracatçı firmanın sözleşme ile tevsik edilen girdi veya ihraç ürünü sevkiyatının Süveyş Kanalı’nda yaşanan çatışmalardan olumsuz etkilendiğinin;

i. Konşimento veya ihracatçı ile lojistik firması arasındaki sözleşme vb. bir belgenin yanı sıra lojistik firmasından alınacak yazı yahut;

ii. Münhasıran ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak resmi yazı ile tevsik edilmesi kaydıyla,

vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dâhil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat: 2017/4 sayılı Tebliğ’in 17 nci ve 22 nci maddeleri çerçevesinde 3 (üç) aya kadar ek süre verilebilmesi,

- İhracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ihracat da yapılabildiği hususu göz önünde bulundurularak; 01/01/2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dahil) düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine;

a) Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın İsrail’e yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkeye gerçekleştirildiğinin tespiti veya,

b) İhracatçı firmanın sözleşme ile tevsik edilen girdi veya ihraç ürünü sevkiyatının Süveyş Kanalı’nda yaşanan çatışmalardan olumsuz etkilendiğinin;

i. Konşimento veya ihracatçı ile lojistik firması arasındaki sözleşme vb. bir belgenin yanı sıra lojistik firmasından alınacak yazı yahut;

ii. Münhasıran ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak resmi yazı ile tevsik edilmesi kaydıyla,

en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 25 inci ve 49 uncu maddeleri ile İhracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’in 11 inci ve 12 nci maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ayı geçmemek üzere belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilmesi,

Ayrıca, mezkur Onayın yürürlüğe girmesinden önce ve yukarıda zikredilen başvuru süreleri içerisinde Bakanlığımıza ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvuruları reddedilen firmaların da bu süreler zarfında müracaat etmiş olması nedeniyle bu Onayda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi ve söz konusu Onayın 31/12/2024 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması, hususları Bakanlığımızca uygun görülmüştür.” hususları ifade edilmektedir.

Bilgilerine rica olunur.

 

Aydın KUTLU

Genel Sekreter V.