GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ÖNEMLİ! DİR KAPSAMINDA DYS’YE BELGE TANIMLAMALARI VE YAŞANAN TEKNİK SORUNLAR HAKKINDA

ÖNEMLİ! DİR KAPSAMINDA DYS’YE BELGE TANIMLAMALARI VE YAŞANAN TEKNİK SORUNLAR HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

1) DİR BAŞVURULARINDA İHRACATÇI BİRLİKLERİ TARAFINDAN DYS’YE YÜKLENEBİLECEK BELGELER

 

Bilindiği üzere, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Sisteminde yapılan işlemlerin, T.C. Ticaret Bakanlığı Makamının talimatları doğrultusunda 19 Eylül 2022 Pazartesi günü itibariyle, Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) geçişinin yapılacağı, bu geçişle birlikte mevcut DİR Otomasyon Sistemi’nde yer alan tüm kullanıcı tanım ve yetkilerinin iptal edileceği, DYS üzerindeki yetkilendirmelerin esas alınacağı daha önce (Tüm Üyelere Sirküler: 2022/170,https://www.gaib.org.tr/tr/duyurular/dir-modulunun-devreye-alinmasi-onemli--4560.html) duyurulmuştu.

 

Bu defa, konuyla ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; İhracat: 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliğin “Yararlanıcıların sisteme tanımlanması” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının “DYS’ye tanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’ler tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.” hükmü ile firmaların sisteme tanımlanmasına ilişkin işlemlerin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri''nce (İBGS) de yapılabileceğinin düzenlendiği ifade edilerek, DİR kapsamında belge başvurusunda bulunacak olan ihracatçı firmalarımızın DYS''ye belge girişi sürecinde meydana gelebilecek yığılmaların önüne geçilebilmesini teminen;

 

- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi (Varsa),

- Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere),

- İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)

 

belgelerinin sisteme girişleri ile ilgili iş ve işlemlerin İhracatçı Birlikleri personeli tarafından yerine getirilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda; bahse konu Bakanlıkları talimatı gereği DYS’de tanımlı olan yararlanıcıların DİR başvurularında sadece yukarıda belirtilen belgeler İhracatçı Birlikleri personeli tarafından sisteme yüklenebilecek olup istenilen diğer bilgi ve belgelerin DİR mevzuatı ve Destek Yönetim Sistemi Kılavuzları (https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys/destek-yonetim-sistemi-kilavuzlari) çerçevesinde yüklenmesi gerekmektedir.

 

2) DYS’DE YAŞANAN TEKNİK SORUNLAR NEDENİYLE HAK KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan BİR yazıda, DYS’nin işleyişine yönelik olarak uygulamada ihtiyaç duyulan düzenlemelerin 08/09/2022 tarihli İhracat Genel Müdürlüğü Makam Onayına istinaden 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği’ne ait Genelge’ye derç edildiği (Madde 14) bildirilmiş olup güncel Genelge Bakanlıkları web sayfasında (https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys) yayımlanmıştır.

 

Mezkûr Genelge’ye derç edildiği bildirilen 14’üncü maddenin incelenmesinden; DYS’de yaşanabilecek teknik sorunlar nedeniyleyeniden başvuru yapılabilmesini teminen yararlanıcılara Bakanlıkça (ilgili Genel Müdürlük) 1 aylık süre verilmesine ilişkin düzenleme yapıldığı görülmektedir.

 

Bu itibarla, DYS’de yaşanan teknik sorunlar nedeniyle hak kaybı yaşanmaması için firmaların mezkûr Genelgenin 14’üncü maddesi ve özellikle 6’ncı fıkrası; Bu maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında ifade edilen durumlarda 1 aylık sürenin verilebilmesi için, yararlanıcı tarafından incelemeci birime resmi yazı ile talepte bulunulması gerekir. Beşinci fıkrada ifade edilen teknik sorunların yaşandığı durumlarda, iletilen talepte ilgili mercilere (Bakanlık, Sekretaryalar, incelemeci kuruluşlar, DYS teknik birimi) başvuru süresi içerisinde gönderilen ve teknik sorunu tevsik eden bilgi ve belgelerin (ekran görüntüsü, e-posta, dilekçe örnekleri ve sair belgeler) sunulması gerekir. hükmü doğrultusunda tedbir alması önem arz etmektedir.

 

Bilgilerini rica ederim.

 

Bülent KAYALI

Genel Sekreter