GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nin Yenilenmesi Hk.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nin Yenilenmesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, 14.07.2021 tarihli Resmî Gazete’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nin yer aldığı bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla; Yönetmelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerde veya 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya piyasada bulundurulmasını teminen piyasa gözetimi ve denetimi ile sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esaslarını belirlenmesi amaçlandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Piyasa Gözetimi ve Denetiminin; ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında yer alan insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunması amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetleri, denetimleri ve alınan tedbirleri kapsadığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürünün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edileceği; teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, bir ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirmesi genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılacağı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, denetimin ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaştığı aşamaya kadar yapılmasının esas olacağı; ancak, teknik düzenlemelerin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü koşullarda denetim, piyasaya arz koşullarıyla sınırlı kalmak üzere ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal ya da hizmet sağlanması sürecinde veya kullanım aşamasında da yapılabileceği belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, Bakanlığın, yapılan ihbar ve şikayetler üzerine, kullanıma geçmiş ürünün, piyasada kendisini birebir temsil eden ürün bulunmaması durumunda, ürünün teknik dosyasını ve ilgili belgeleri denetlemek yoluyla, ürünün piyasaya arz edildiği zamanda teknik mevzuatına uygun olup olmadığını denetleyebileceği belirtilmektedir.
Alınan yazıda devamla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimini düzenleyen 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nin ise yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.