GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HK.

TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HK.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, anılan Genelge'ye aşağıdaki Geçici 4 üncü ve Geçici 5 inci maddelerin eklendiği belirtilmektedir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (25/01/2021) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir." "GEÇİCİ MADDE 5- (25/01/2021) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve ihracat taahhüdü tamamlanmış ancak belge taahhüt hesabı kapatılmamış bulunan, rafine ve/veya ham ayçiçeği yağı ihracatı öngörülen ve ithalat listesinde 1512.11.91.00.00 GTİP’li ham ayçiçeği yağı bulunan DİİB’lerin taahhüt hesabının kapatılmasında 31/03/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) döviz kullanım oranı aranmaz.”
Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlığın internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi ulaşılabileceği ifade edilmektedir.