GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Ticarette Teknik Engeller Raporu

Ticarette Teknik Engeller Raporu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkelerin; piyasadaki ürünlerin mevzuatına uygunluğunun ve güvenliğinin temin edilmesi, tüketicinin ve çevrenin korunması, ulusal güvenliğin sağlanması gibi meşru amaçlara uygun olarak gerekli gördükleri önlemleri yürürlüğe koyma hakkına sahip oldukları belirtilmiştir. Bu önlemlerin, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri aracılığıyla uygulanmakta olduğu belirtilmiştir. Standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri; sınai, ekonomik ve ticari gelişmeye katkıda bulunmakla birlikte, amacı dışında yerli üretimin ve sanayinin korunmasına yönelik uygulanmaları, meşru sayılmayan hedeflere yönelmeleri, meşru amaçları olsa dahi ticareti gereğinden fazla kısıtlamaları veya üreticiler/ülkeler arasında ayrıma yol açmaları durumunda “ticarette teknik engel” olarak değerlendirilmekte olduğu belirtilmiştir. Kurallara ve meşru hedeflere yönelik uygulandıklarında toplum refahını artırmaya yönelik olan bu önlemlerin, amacı dışında kullanıldıklarında uluslararası ticaretin akışını engelleyen ciddi sorunlara yol açmakta olduğu ifade edilmiştir.
Bu kapsamda, uluslararası ticareti olumsuz etkileyen ticarette teknik engellere karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması’nın hazırlandığı belirtilmiştir. TTE Anlaşması’nın; meşru bir gerekçeye dayanarak oluşturulan teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin uluslararası ticarette keyfi/gereksiz bir engel oluşturmasını veya ayrımcılığa yol açmasını engellemeye yönelik uluslararası düzenlemeleri belirleyen bir anlaşma olduğu belirtilmiştir.
Ülkemiz de TTE Anlaşmasına taraf ülkelerden biridir ve söz konusu anlaşmanın uygulanmasının, ulusal düzeydeki koordinasyonu ve TTE Bilgi ve Bildirim Merkezi görevlerinin yürütülmesinin, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü uhdesinde olduğu belirtilmiştir.
Ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda ihraç ürünlerimizin teknik engellerle karşılaşmasının önlenmesine ve pazara girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek amacıyla bu sene ilk defa Ticaret Bakanlığı tarafından 15 ülkeyi kapsayan bir Ticarette Teknik Engeller Raporu hazırlandığı belirtilmiştir.
TTE Raporu’nun Bakanlık internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu  uzantısı üzerinden tüm ilgililerin hizmetine sunulduğu bildirilmiştir.
Önümüzdeki süreçte söz konusu raporun her yıl içeriğinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi suretiyle güncellenmesinin planlandığı ve bu kapsamda, söz konusu raporun geliştirilmesine yönelik her türlü katkınızın Bakanlığa iletilmesinden memnuniyet duyulacağı ifade edilmiştir.